Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

judithx3
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viaonelastback onelastback

September 23 2018

judithx3
8486 3806
Reposted frommegwanttea megwanttea
judithx3
9027 4a74 500
Reposted fromoll oll
judithx3
9296 607e 500
Reposted fromFienrira Fienrira
judithx3
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"

July 04 2015

judithx3
1399 98c7
Reposted fromillidan illidan

July 02 2015

judithx3
7826 c2fe 500
Reposted fromnathaliestriker nathaliestriker

June 28 2015

judithx3
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
judithx3
judithx3
4057 24ef 500
Reposted fromSilentDeath SilentDeath
judithx3
4312 0e6b
Reposted fromm68k m68k

June 25 2015

judithx3
judithx3
5500 487c
Reposted fromadamkrk adamkrk
judithx3
5643 7122 500
Reposted fromupinthesky upinthesky
judithx3
5762 234c
Reposted fromwentyl wentyl
judithx3
5772 1a17 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

June 09 2015

1670 f36c
Reposted fromcempai cempai
1991 9427 500
Reposted fromsiriussilly siriussilly

June 06 2015

6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena
6000 9bfa
Reposted frombubblebaffs bubblebaffs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl